Rezultati ankete o vrednotenju lektorskih storitev

Zbiranje podatkov: od 20. marca do 4. aprila 2017
Avtor in izvajalec ankete: Lektorsko društvo Slovenije (LdS)

Spodbude za izvedbo ankete:

 1. V letu 2016 smo na društveni e-naslov prejeli še več povpraševanj za lektoriranje. Naročniki se obračajo na stanovsko društvu predvsem zaradi referenc, ki jih potrebujejo, da bi lektoriranje lahko naročili pri lektorju, ki je (posebej in potrjeno) usposobljen za izbrano besedilo.
 2. Člani našega društva in lektorji nečlani se vse pogosteje obračajo na LdS zaradi agresivnega oglaševanja lektoriranja pod primerno ceno, tudi trikrat nižjo od priporočila v smernicah LdS za odločanje o ceni lektorskih storitev (objavili smo jih januarja 2016, oblikovane pa so tako, da bi si po njih lektorji lahko zaslužili povprečno plačo v RS in ob tem redno plačevali tudi davke in prispevke).
 3. Sodelovanje Lektorskega društva Slovenije pri evalvaciji študijskih programov slovenistike in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predstavnica LdS je aprila 2016 na pobudo dodatnega vprašanja, ki ga je postavil predsednik komisije, pojasnila razmere na trgu, tudi zaznavanje potrebe po certificiranju oziroma licenciranju. Komisija se je strinjala, da gre priporočilo za certificiranje poklica lektor/jezikovni svetovalec tudi v končno poročilo evalvacijske komisije Nakvis.
 4. Poziv delovne skupine za sivo ekonomijo na Finančni upravi Republike Slovenije – na naše društvo so se decembra 2016 obrnili kot na edino združenje te poklicne skupine v Sloveniji, ki bi lahko imelo informacije o organiziranosti dela svojih članov in drugih lektorjev v Sloveniji.
 5. Društvo je bilo letos vabljeno na delovno sodišče kot priča v postopku lektorice, ki toži časopisno hišo glede obstoja delovnega razmerja, sicer pa nikoli ni bila članica LdS. Zanimal jih je standard oziroma normativ glede števila strani, ki jih lektor naredi v enem delovnem dnevu. Sklep: standarda in normativa ni, ker je dejavnost neurejena. To ni v pristojnosti društva, ampak vsaj zbornice.

Ciljna skupina anketirancev:
Povabilo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika je Lektorsko društvo Slovenije poslalo po elektronski pošti vsem svojim članom (113 naslovov), nečlanom, ki želijo prejemati sporočila LdS (489 naslovov), in drugim naslovom (90) ter na SlovLit.

V analizo smo lahko vključili 132 izpolnjenih vprašalnikov. Iz odgovorov izstopa nekaj pomembnih ugotovitev:

 • 55 % sodelujočih v anketi lektorira, vendar to ni njihova osnovna zaposlitev.
 • Večji delež (34 %) jih lektorira šele od 5 do 10 let, 29 % pa od 10 do 20 let.
 • Četrtina tistih, ki lektorirajo ob drugi redni zaposlitvi, lektorira zaradi veselja in ljubezni do jezika. Nobeden zaradi odplačevanja kredita/posojila.
 • Skoraj polovica vseh odgovorov navaja, da lektorirajo na črno in večinoma diplomske in seminarske naloge (70 %).
 • Večina se jih ima za izkušene lektorje. Samo 10 % pa jih posebej obračuna tudi jezikovno svetovanje.

Splošno o anketirancih (n = 132):

 • po spolu: 89 % (118) žensk, 11 % (14) moških
 • po starosti: prevladujejo (42 %) stari med 31 in 40 let, 26 % mlajših (21‒30 let), 16 % 41‒50 let, 10 % pa starejših (51‒60 let)
 • po izobrazbi: več kot 90 % slovenistov
 • 68 % anketirancev je zaposlenih
 • osnovna zaposlitev: samostojni podjetniki (23 %); enak odstotek (23 %) zaposleni, vendar ne kot lektorji; 20 % je študentov/upokojencev/raziskovalcev/nezaposlenih/brezposelnih; 12 % učitelji v šoli; lektorji – samozaposleni v kulturi (5 %), v zasebnem podjetju (10 %), v javni ustanovi (5 %)
 

Vprašanji za tiste, ki niso zaposleni kot lektorji:

 1. Zakaj ob zaposlitvi še lektorirate?
  35 % brez posebnega razloga (dodaten zaslužek), 22 % samo za prijatelje in znance, 25 % iz veselja do lektoriranja in ljubezni do jezika, 6 % zaradi preživetja ali nizke plače
 2. Kako imate urejeno svojo dejavnost lektoriranja?
  36 % po avtorskih pogodbah, 33 % večinoma na črno, drugo – zastonj, za prijatelje, različno, tudi na črno, osebno dopolnilno delo (20 %), 10 % popoldanski s. p.

 

Katere vrste besedil lektorirate (večinoma)?

 • diplomske in seminarske naloge (70 %)
 • strokovne in znanstvene publikacije, magistrske naloge in doktorske disertacije (54 %)
 • publicistika (36 %)
 • leposlovje (27 %)
 • spletne strani, oglasi, trženjska besedila (20 %)
 • govorjena besedila (10 % oziroma 13 lektorjev)