Člani

Članstvo v društvu je prostovoljno. V društvu se združujejo:

Redni član Lektorskega društva Slovenije je, kdor lektorira, ima za to ustrezno izobrazbo, se strokovno ukvarja s slovenskim jezikom, spoštuje kodeks poklicne etike in poklicne standarde, priznava statut društva, se ravna po njem in redno plačuje članarino.

Člani Lektorskega društva Slovenije s plačano članarino za leto 2018 po statutu, sprejetem 12. aprila 2019, so postali redni člani društva brez potrebnih dodatnih dokazil in dokumentacije, če so plačali članarino za leto 2019.

Mladi član je redni član 5 let po magisteriju 2. bolonjske stopnje oziroma kdor lektorira, je mlajši od 30 let, ima ustrezno izobrazbo in redno plačuje članarino.

Pridruženi član je posameznik, ki se poklicno ukvarja z jezikom (npr. prevajalec, novinar, strokovnjak, ki lektorira strokovne objave ipd.), priznava statut društva in redno plačuje članarino.

Član študent je študent slovenistike oziroma druge jezikoslovne ali sorodne smeri (npr. primerjalna književnost, novinarstvo).

Podporni član je fizična ali pravna oseba (vendar ne pravna oseba javnega prava), ki ne lektorira, želi pa prispevati k izpolnjevanju ciljev Lektorskega društva Slovenije oziroma k skupnim interesom stroke, priznava statut društva in redno plačuje članarino.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju lektoriranja oziroma skrbi za slovenski jezik v javni rabi.