Člani

Članstvo v društvu je prostovoljno. V društvu se združujejo:

 


Če se želite včlaniti …


Prenesite si prijavnico tukaj:

Prijavnica za pridružene in podporne člane: 


Prijavnico natisnite in izpolnite. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov Lektorskega društva Slovenije. info@lektorsko-drustvo.si, lektorji.slovenije@gmail.com.


Kandidat za rednega (mladega) člana Lektorskega društva Slovenije prijavnici priloži življenjepis z dokazili o pridobljeni izobrazbi in priporočila vsaj treh rednih članov društva.


Člani študenti so dolžni vsako leto predložiti potrdilo o vpisu v visokošolsko izobraževanje, ob včlanitvi v društvo pa izpolniti tudi prijavnico.


Kandidati za pridružene in podporne člane izpolnijo le prijavnico, pripravljeno zanje.


Pogoj za dejansko včlanitev je plačilo članarine.


S podpisom pristopne izjave in plačilom članarine postanete član Lektorskega društva Slovenije in imate pravico do objave podatkov na spletni strani društva. 


Po 10. členu statuta Lektorskega društva Slovenije članarino plačamo do konca maja tekočega leta, in sicer v znesku glede na vrsto članstva in z nakazilom na društveni transakcijski račun. Hvala.


Redni člani: 35 EUR

Mladi člani: 25 EUR

Pridruženi člani: 25 EUR

Upokojeni člani: 20 EUR

Študenti, častni člani in člani po 70. letu starosti: 0 EUR

Podporni člani (fizične osebe): 20 EUR

Podporni člani (pravne osebe): 200 EUR

Redni član Lektorskega društva Slovenije je, kdor lektorira, ima za to ustrezno izobrazbo, se strokovno ukvarja s slovenskim jezikom, spoštuje kodeks poklicne etike in poklicne standarde, priznava statut društva, se ravna po njem in redno plačuje članarino.

Člani Lektorskega društva Slovenije s plačano članarino za leto 2018 po statutu, sprejetem 12. aprila 2019, so postali redni člani društva brez potrebnih dodatnih dokazil in dokumentacije, če so plačali članarino za leto 2019.

Mladi član je redni član 5 let po magisteriju 2. bolonjske stopnje oziroma kdor lektorira, je mlajši od 30 let, ima ustrezno izobrazbo in redno plačuje članarino.

Pridruženi član je posameznik, ki se poklicno ukvarja z jezikom (npr. prevajalec, novinar, strokovnjak, ki lektorira strokovne objave ipd.), priznava statut društva in redno plačuje članarino.

Član študent je študent slovenistike oziroma druge jezikoslovne ali sorodne smeri (npr. primerjalna književnost, novinarstvo).

Podporni član je fizična ali pravna oseba (vendar ne pravna oseba javnega prava), ki ne lektorira, želi pa prispevati k izpolnjevanju ciljev Lektorskega društva Slovenije oziroma k skupnim interesom stroke, priznava statut društva in redno plačuje članarino.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju lektoriranja oziroma skrbi za slovenski jezik v javni rabi.