Varovanje osebnih podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI – UPRAVLJANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ta pravilnik o zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Lektorsko društvo Slovenije zbira od vas, ko se včlanite v Lektorsko društvo Slovenije ali prijavite na dogodek (delavnica, kongres, jezikovni pogovor ipd.) ali drugo dejavnost v organizaciji Lektorskega društva Slovenije.

Lektorsko društvo Slovenije spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter uporabljalo izključno za namene, navedene v namenu obdelave.

Lektorsko društvo Slovenije pridobiva osebne podatke skladno z ZVOP-1, na podlagi zakona oz. na podlagi osebne privolitve posameznikov. Posameznik je pred privolitvijo k obdelavi osebnih podatkov pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki se zbirajo, če z Lektorskim društvom Slovenije opravite določeno transakcijo na vašo zahtevo, npr. včlanitev v Lektorsko društvo Slovenije, prijava na kongres, delavnico, jezikovni pogovor, seminar, posvet, konferenco ali drugo srečanje, in ob posredovanju informacij o dejavnostih Lektorskega društva Slovenije.

Osebne podatke hranimo v elektronski obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, izpolnitvi namena zbiranja osebnih podatkov ali na podlagi odjave oziroma zahteve za izbris osebnih podatkov se podatki trajno in dokončno izbrišejo.

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:
Lektorsko društvo Slovenije, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
telefon: +386 31 335 484
e-naslov: info@lektorsko-drustvo.si

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

1. člen

Lektorsko društvo Slovenije lahko zbira, obdeluje in uporablja naslednje osebne podatke:
• ime in priimek,
• podatke o članstvu v Lektorskem društvu Slovenije (datum včlanitve/izčlanitve, zgodovina članstva),
• podatke o članstvu v organih društva,
• elektronski naslov,
• telefonsko številko,
• naslov stalnega ali/in začasnega prebivališča,
• rojstni datum,
• podatke o izobrazbi, poklicu, dejavnosti in zanimanju,
• podatke o udeležbi na kongresih, jezikovnih pogovorih, predavanjih, posvetih in drugih dogodkih Lektorskega društva Slovenije (čas, datum in vrsta dogodka),
• podatke o nazivu plačnika članarine, akontacije za delavnico, kongres ali drug plačljivi dogodek Lektorskega društva Slovenije,
• slikovne in videoposnetke z dogodkov Lektorskega društva Slovenije,
• podatke o obisku spletne strani, kot npr. IP-naslov, s katerega se dostopa do spletne strani,
• datum in čas dostopa do spletne strani,
• arhiv komunikacije,
• druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje Lektorskemu društvu Slovenije.
 
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

2. člen

Lektorsko društvo Slovenije je prostovoljno, neprofitno in nepridobitno združenje lektorjev slovenskega jezika, ki v društvu izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne strokovne interese v skladu s splošnimi interesi lektorjev/jezikovnih svetovalcev, poklicne skupine specializiranih jezikovnih uporabnikov, in na področju slovenskega jezika v javnosti. Iz tega izhaja tudi namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih oseb in osebnih podatkov fizičnih oseb. Navedene podatke uporabljamo za potrebe opravljanja nalog v skladu s statutom Lektorskega društva Slovenije in za obveščanje (npr. pošiljanje novic, opomnikov in napovednikov dogodkov, računov).

Lektorsko društvo Slovenije lahko zbira, obdeluje in uporablja v prejšnjem členu naštete osebne podatke za naslednje namene:
• vodenje seznama članov Lektorskega društva Slovenije,
• obveščanje o dogodkih Lektorskega društva Slovenije in sorodnih jezikovnih izobraževanjih,
• obveščanje o pomembnih informacijah, ki se nanašajo na delo organov društva, in o pomembnih drugih dogodkih, izobraževanjih, posvetih, mnenjih, smernicah, ki jih izdajajo slovenske in mednarodne izobraževalne in raziskovalne institucije, pa tudi državni organi,
• komunikacija s člani Lektorskega društva Slovenije in širšo strokovno javnostjo,
• za statistične in znanstvenoraziskovalne namene (3. člen),
• priprava in izvedba raznih raziskav na področju lektoriranja in jezikovnega svetovanja ter sodelovanja z ustreznimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami na jezikoslovnem področju (3. člen),
• z namenom statistike obiska, administriranja in analize obiska spletne strani Lektorskega društva Slovenije (5. člen).
 
3. člen

Lektorsko društvo Slovenije kot stanovska organizacija, katere bistvena dejavnost je zastopanje interesov poklica lektorja in jezikovnega svetovalca, občasno sodeluje tudi z drugimi družbami in fizičnimi osebami, ki opravljajo določene omejene storitve v imenu Lektorskega društva Slovenije, npr. internetno gostovanje, pošiljanje elektronske pošte, odgovarjanje na vprašanja članov, raziskovalna dejavnost itd.

Lektorsko društvo Slovenije skladno z naravo in namenom svoje dejavnosti lahko izvaja statistično ali znanstvenoraziskovalno dejavnost tudi v sodelovanju z izbranim partnerjem – zunanjo raziskovalno in razvojno institucijo in/ali zagotavlja pomoč in sodelovanje dodiplomskim in podiplomskim študentom in mladim raziskovalcem, ki opravljajo svojo zaključno nalogo iz teme, ki ustreza dejavnosti Lektorskega društva Slovenije, in ki z Lektorskim društvom Slovenije sklenejo pogodbo o sodelovanju pri raziskovalni dejavnosti oziroma mentorstvu. Ob soglasju posameznika se za potrebe opravljanja takih raziskav lahko posredujejo osebni podatki drugemu pogodbenemu obdelovalcu za namene anketnih in podobnih statističnih raziskav ter znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Rezultati takih raziskav se objavijo v anonimizirani obliki. Zunanji partner ne sme uporabljati tako pridobljenih osebnih podatkov za noben drug namen in jih mora po zaključku statistične ali raziskovalne dejavnosti vrniti Lektorskemu društvu Slovenije ali/in uničiti vse morebitne nosilce teh podatkov.

4. člen

Dogodki, ki jih organizira Lektorsko društvo Slovenije ali pri katerih Lektorsko društvo Slovenije sodeluje, se lahko snemajo slikovno (videoposnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. Udeleženci dogodkov so s tem seznanjeni in s prijavo na posamezen dogodek podajo tudi predhodno soglasje. Posnetki dogodkov se lahko objavijo v marketinške namene ali namene seznanitve javnosti z vsebino dogodkov. Vsak posameznik ima pravico, da od Lektorskega društva Slovenije pisno zahteva, da umakne slikovni podatek, na katerem je prepoznavna njegova upodobitev. Lektorsko društvo Slovenije bo tak posnetek ali fotografijo nemudoma po pisni zahtevi umaknilo iz strežnika, vendar pa ne more odgovarjati za objavo fotografij ali posnetkov, ki jih posnamejo druge osebe. Lektorsko društvo Slovenije s slikovno dokumentacijo ravna skrbno in v skladu z zakonodajo.

5. člen

Na spletni strani se zbirajo podatki o obisku z uporabo storitve Google Analytics. Zbirajo se vsi podatki, ki jih obdeluje omenjena storitev.

Pri elektronskih obvestilih Lektorskega društva Slovenije se dodatno zabeleži tudi ime in elektronska pošta uporabnika, ki je prebral novico oz. kliknil na posamezno povezavo. Lektorsko društvo Slovenije lahko uporabi tehnologijo, ki javlja, da je uporabnik kliknil na povezavo, ki je bila navedena v elektronski pošti. To informacijo lahko združi z osebnimi podatki z namenom statistike in analize obiska.

Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki omogoča, da se prekine prejem take elektronske pošte. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil kadar koli odjavi tako, da piše na naslov Lektorsko društvo Slovenije, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ali s sporočilom o odjavi na e-naslov info@lektorsko-drustvo.si. Vsi tako pridobljeni osebni podatki so shranjeni v bazi in zavarovani na standardni način varovanja vsebine in v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, dostop do podatkov pa imajo administratorji spletne strani z uporabniškim imenom in geslom.

SOGLASJE

6. člen

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob včlanitvi in prijavi na dogodke Lektorskega društva Slovenije, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem oz. privolitvijo, ki temelji na členu 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). V skladu s Statutom Lektorskega društva Slovenije se podatki o članih objavijo v seznamu, ki je dostopen na spletni strani Lektorskega društva Slovenije. Član lahko z izrecno zahtevo, poslano na e-naslov info@lektorsko-drustvo.si, zaprosi za umik podatkov iz javno dostopnega seznama. Osebni podatki se v skladu z 2. členom še naprej vodijo za namene delovanja Lektorskega društva Slovenije.

Za izboljšave kakovosti naše dejavnosti in za statistične namene v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s podpisom prijavnice za članstvo v Lektorskem društvu Slovenije s priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev« ali »Odjava«, ki je v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Lektorskega društva Slovenije. Po umiku soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Lektorskega društva Slovenije (spletne novice, dogodki in dejavnosti Lektorskega društva Slovenije). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

VAŠE PRAVICE

7. člen

V skladu z določili GDPR imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (pozabe), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Pregled podatkov lahko kadar koli zahtevate na naslovu info@lektorsko-drustvo.si ter spremenite nastavitve prejemanja sporočil Lektorskega društva Slovenije s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev« ali »Odjava«, ki je v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Lektorskega društva Slovenije. Pri uveljavljanju vseh svojih pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na e-naslov info@lektorsko-drustvo.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

8. člen

Lektorsko društvo Slovenije hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen obdelave (2. člen), za katero ste podali svoje soglasje. Če ne želite več prejemati vsebin Lektorskega društva Slovenije in se od njih odjavite ali če umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu Lektorskega društva Slovenije izbrisali oz. blokirali in vaših podatkov ne bomo več uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). Če veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Lektorsko društvo Slovenije izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN ODGOVORNA OSEBA

9. člen

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in člani upravnega odbora Lektorskega društva Slovenije. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim članom upravnega odbora in pogodbenim obdelovalcem (npr. izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zastopnik računovodskega servisa, zastopniki pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki), v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev Lektorskega društva Slovenije ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo lahko sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. Če bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU-predpisi in tem pravilnikom o zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in uporabe podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje podatkov:

Lektorsko društvo Slovenije
predsednik upravnega odbora
Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
e-naslov: info@lektorsko-drustvo.si
spletna stran: www.lektorsko-drustvo.si

SPLOŠNA DOLOČILA

10. člen

Lektorsko društvo Slovenije ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov. Ob spremembah, potrebnih dopolnitvah ali napačnih osebnih podatkih lahko člani Lektorskega društva Slovenije preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnesene ob včlanitvi, s sporočilom na e-naslov info@lektorsko-drustvo.si.

11. člen

Ko posamezniku preneha članstvo oziroma izstopi iz Lektorskega društva Slovenije, se njegovi podatki trajno izbrišejo, razen če obstaja druga pravna podlaga za hrambo njegovih osebnih podatkov.

12. člen

Ker so na spletni strani Lektorskega društva Slovenije povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Lektorskim društvom Slovenije, Lektorsko društvo Slovenije ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

13. člen

O morebitnih vsebinskih spremembah politike vas bomo obveščali po elektronski pošti, katere naslov ste nam posredovali, le če gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov. Vsi, ki ob prijavi niso zapisali naslova elektronske pošte oziroma so navedli napačen podatek, si bodo lahko na tej spletni strani ogledali veljavni pravilnik o zasebnosti.

Če uporabnik po spremembi pravilnika o zasebnosti nadalje uporablja spletne strani Lektorskega društva Slovenije ali se udeležuje dogodkov in dejavnosti Lektorskega društva Slovenije, se šteje, da se s spremembami strinja.